Купувате, продавате или делите недвижен Имот?

Posted by on

Сакате да купите недвижен имот, или продавате, или можеби делба, пренамена, упис во Катастар на доградба на Вашиот постоечки објект?
Сите овие процеси имаат своја законската постапка, пропишана со Законот за Катасар на Недвижности, а секако бара стручен пристап и знаење за фазите во процесот.

Легализација,
Судски вештачења за спорови во областа на Геодезија
Физичка делба,
Нумерички податоци,
Упис во катастар …
СИТЕ ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ
БАРАЊЕ ЗА ЕЛАБОРАТ МОЖЕТЕ ДА ПОДНЕСЕТЕ И OnLine за неколку минути – ЛИНК – ПОДНЕСИ БАРАЊЕ

Ви нудиме комплетни решениja за Катастар, Архитектура, Ентериер, Градежни проекти, Контрола и надзор на градби!
Зaпочнуваме од Вашата желба – изберете ја недвижноста па да почнеме!

070 306 200