Судски вештачења за спорови во областа на Геодезија

Професионален вешт наод е еден од најважните факти во судските спорови поврзани со недвижен имот.
Нашиот професионален тим од магистри во областа на Геодезија, геоинформатика, управување со недвижности, со долгогодишно искуство во овие области Ви нуди изработка на Вешт наод и мислење со професионален пристап, задолжителен теренски увид со прецизни мерења и графичка анализа на фактичката состојба.
Овозможуваме едноставна OnLine постапка за поднесување барање.
БАРАЊЕ ЗА ИЗГОТУВАЊЕ НА ВЕШТ НАОД И МИСЛЕЊЕКонсултации и информации на info@nedviznosti.net или 072 208 280 | 070 306 200